Yhdistyksen säännöt

Tampereen Jumppatiimi TAJU ry

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Jumppatiimi TAJU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

1) järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutus- ja kilpailu-tilaisuuksia,

2) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaalia,

3) järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,

4) vaikuttamalla Tampereella liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin,

5) hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1) harjoittaa julkaisutoimintaa,

2) välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,

3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,

5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia.

5 § Yhdistyksen jäsenyys liitossa

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:hyn, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi.

6 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet suorittavat syyskokouksen päättämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla ja jäsenmaksun maksamalla. Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.

Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällä päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroavalla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

8 § Yhdistyksestä erottaminen

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään aikaisintaan maaliskuussa ja viimeistään huhtikuussa ja syyskokous pidetään aikaisintaan marraskuussa ja viimeistään joulukuussa.

Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään 8 päivää aikaisemmin Tampereella ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii. Kokouskutsutapa ja -aika ovat samat kuin vuosikokouksessa.

10 § Asioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4) Esitetään yhdistyksen toimintakertomus

5) Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

8) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäviksi, mikäli asiaa ei ole kokous- kutsussa mainittava

9) Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten- laskijaa

4) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma talousarvioineen

5) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle kaudelle

6) Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

7) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

8) Päätetään jäsenmaksun suuruus

9) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

10) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäviksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

11) Päätetään kokous

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta kunniajäseneksi kutsumista, yhdistyksen purkamista sekä sääntöjen muutosta, joiden hyväksymiseen vaaditaan 3⁄4 ääntenenemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

11 § Yhdistyksen toiminnan johtaminen

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksen syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokunnan muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään 6 ja enintään 9 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sittemmin vuoron

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain.

12 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi jäsentä niin vaatii.

Johtokunnan tehtävänä on:

x edustaa yhdistystä

x johtaa yhdistyksen toimintaa

x hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta

x kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat niihin sekä täytän- töönpanna kokouksen päätökset

x pitää jäsenluetteloa

x hankkia ja kouluttaa ohjaajia

x tehdä kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös

x laatia ja lähettää liittoon vuositilastot

x päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista

x sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet kunnia- ja ansiomerkeistä

13 § Yhdistyksen nimen merkitseminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut merkitsemään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu johtokunnan nimeämä henkilö.

14 § Yhdistyksen tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuslausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava 3⁄4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3⁄4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jääneet varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toiminta-alueella voimistelutoimintaa edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:lle käytettäväksi seuran tarkoitusperien toteuttamiseen.

17 § Yleisiä määräyksiä

Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.