Yhdistyksen säännöt

Tampereen Jumppatiimi TAJU ry

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Jumppatiimi TAJU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tam- pereen kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta

siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista liikuntaa eri toiminta- ja

tavoitetasoilla.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

1) järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutus- ja kilpailu- tilaisuuksia,

2) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaalia,

3) järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,

4) vaikuttamalla Tampereella liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitte- luun ehdotuksin ja kannanotoin,

5) hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1) harjoittaa julkaisutoimintaa,

2) välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tar- vikkeita,

3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,

5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia.

5 § Yhdistyksen jäsenyys liitossa

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:hyn, jota näissä säännöissä

sanotaan liitoksi.

6 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet suorittavat syyskokouksen päättämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla ja jäsenmaksun maksamalla. Jäse- neksi hyväksymisestä päättää johtokunta.

Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällä päätöksellä kunniapuheen- johtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapu- heenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvolli-

Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä

ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen joh- tokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöy- täkirjaan merkittäväksi.

Eroavalla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

8 § Yhdistyksestä erottaminen

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia vel- vollisuuksia tai toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään aikaisin- taan maaliskuussa ja viimeistään huhtikuussa ja syyskokous pidetään aikaisintaan

marraskuussa ja viimeistään joulukuussa.

Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään 8 päivää

aikaisemmin Tampereella ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on huo- mioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi

tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti

ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii. Kokouskutsutapa ja -aika ovat samat kuin

vuosikokouksessa.

10 § Asioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten- laskijaa

4) Esitetään yhdistyksen toimintakertomus

5) Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä vah- vistetaan tilinpäätös

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

8) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen

kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäviksi, mikäli asiaa ei ole kokous- kutsussa mainittava

9) Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten- laskijaa

4) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma talousarvioineen

5) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle kaudelle

6) Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

7) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

8) Päätetään jäsenmaksun suuruus

9) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

10) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen

kokousta johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäviksi, mikäli asiaa ei ole kokous- kutsussa mainittava

11) Päätetään kokous

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun

ottamatta kunniajäseneksi kutsumista, yhdistyksen purkamista sekä sääntöjen muutos- ta, joiden hyväksymiseen vaaditaan 3⁄4 ääntenenemmistö kokouksessa annetuista ää-

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa,

johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

11 § Yhdistyksen toiminnan johtaminen

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksen syyskokouksen valitsema

johtokunta.

Johtokunnan muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään 6 ja enintään 9 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sittemmin vuoron

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain.

12 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta- jan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi jäsentä niin vaatii.

Johtokunnan tehtävänä on:

x edustaa yhdistystä

x johtaa yhdistyksen toimintaa

x hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta

x kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat niihin sekä täytän- töönpanna kokouksen päätökset

x pitää jäsenluetteloa

x hankkia ja kouluttaa ohjaajia

x tehdä kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös

x laatia ja lähettää liittoon vuositilastot

x päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista

x sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toi- menpiteet

kunnia- ja ansiomerkeistä

13 § Yhdistyksen nimen merkitseminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut merkitsemään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai

joku muu johtokunnan nimeämä henkilö.

14 § Yhdistyksen tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkas- tajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilin- tarkastuslausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen

on, tullakseen hyväksytyksi, saatava 3⁄4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä

annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään

kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Pää-

töksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3⁄4 ääntenenem- mistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jääneet varat purkamisesta päättäneen

kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toiminta-alueella voimistelutoimintaa

edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:lle käytettäväksi seuran

tarkoitusperien toteuttamiseen.

17 § Yleisiä määräyksiä

Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain

määräyksiä.