Yhdistyksen säännöt

Tampereen Jumppatiimi TAJU ry:n säännöt

1 §     Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Tampereen Jumppatiimi TAJU ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran toiminta-alueena on Tampere lähialueineen. Seuran kieli on suomi.

2 §   Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa sekä siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.  

3 §   Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla: 

 • kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
 • harrasteliikuntaa ja kilpailutoimintaa
 • ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • koulutustoimintaa

2 Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.

3  Harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tar­peel­lista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa
 • harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa

4 §   Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliittoon, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi.        Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää seuran kokous.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjä.

5 §   Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu nou­dat­tamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä maksaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kut­sua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran pu­heen­johtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun.

6 §   Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer­kittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Eroavalla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

7 §   Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kolme kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. 

8 §   Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • urheilun eettisiä periaatteita

Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä. 

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

9 §  Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kan­nat­tajajä­sen­mak­sujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.

10 §  Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 8 päivää ennen kokousta seuran kotisivuilla tai lähettämällä kokouskutsun jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kokoukseen voi osallistua johtokunnan tai seuran kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

11 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1  Avataan kokous

2  Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään seuran edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en      antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

8 Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

1  Avataan kokous

2  Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3  Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7  Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle kaudelle

8 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9 Valitaan yksi tilintarkastaja tai yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.       

12 §  Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 §  Pöytäkirja

Seuran ja sen johtokunnan kokouksista on pidettävä pöy­tä­kirjaa. Kokousten puheenjohtajan ja sihteerin on  allekirjoitettava seuran ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat.

Johtokunnan pöytäkirjat tarkistetaan seu­raa­­vas­sa kokouksessa.

14 §  Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, sekä kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla on yksi ääni.  Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

15 §  Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi vuo­dek­si valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi vuodeksi valitut 4-10 varsinaista jäsentä.  Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensim­mäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Varsinaisten jäsenten lisäksi johtokuntaan valitaan 0-5 varajäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäk­si sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saa­pu­vil­la.

Johtokunnan vastuulla on

1  Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2  Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3  Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous

4  Vastata seuran taloudesta

5  Pitää jäsenluetteloa

6  Tehdä seuran tilinpäätös ja toimintakertomus

7 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

8  Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis­taan

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

16 §  Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 §  Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat yksin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu johtokunnan nimeämä henkilö. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

18 §  Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta. 

19 §  Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erik­seen seuran pur­ka­mi­sesta.

20 §  Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alu­een liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvittäjinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.