Turvallisuussuunnitelma

Tampereen Jumppatiimin TAJU ry:n turvallisuussuunnitelma


Turvallisuus on kaiken liikuntatoiminnan peruspilari. Siksi myös me TAJUlaiset haluamme luoda itsellemme turvallisen ympäristön liikkua. Turvallisuudessa kiinnitetään huomiota niin fyysisiin, psyykkisiin kuin sosiaalisiinkin riskitekijöihin. Turvallisuutta valvovat myös monet lait maassamme. Tässä suunnitelmassa me olemme seuramme osalta pyrkineet huomioimaan niin jäseniemme, yleisömme kuin ohjaajiemmekin turvallisuuden seuramme toiminnassa. Suunnitelmassa huomioidaan seuramme turvallisuus yleisesti, mutta jokaista tapahtumaa suunnitellessamme pohdimme erikseen tapahtuman turvallisuustekijät.


1. Tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on pyrkiä ennaltaehkäisemään ei-toivottuja tapauksia ja antaa ohjeita ja nimetä vastuuhenkilöt näiden tapausten sattuessa. Lisäksi suunnitelman tavoitteena on häiriön tai onnettomuuden jälkeen saada seuran toiminta mahdollisimman pian jatkumaan normaalilla tavalla siinä muodossa kuin se oli ennen turvallisuuspoikkeaman tapahtumista.


2. Turvallisuusorganisaatio

Seuran johtokunta vastaa siitä, että seuralla on ajantasainen turvallisuussuunnitelma, määrittää hyväksyttävän turvallisuustason sekä hyväksyy turvallisuussuunnitelman. Harrastuspaikkojen turvallisuudesta ja kunnosta vastaa ko. tilan omistaja, vuokranantaja tai vastaava taho. Seuran toimihenkilöiden tulee tarvittaessa huomauttaa tilojen epäkohdista tilojen omistajalle tai haltijalle.

Tampereen Jumppatiimi TAJU ry järjestää lukuisia jumppia vuosittain. Lähinnä kohdepaikkoina ovat erilaisten koulujen, päiväkotien tai muiden vuokranantajien salit. Omaa toimitilaa meillä ei ole jumppien järjestämiseen. Vain tiettyinä ajankohtina joillain saleilla on valvoja, joka on saanut perehdytyksen tilan turvallisuuteen ja kriisitilanteissa toimimiseen. Koska tällaista henkilöä ei ole aina ja kaikilla saleilla läsnä, ohjaajamme vastuulla on jumpan alkaessa tietää vähintään seuraavat asiat; jumppareiden lukumäärä, mahdollisen valvojan sijainti, hätäpoistumistie salista ja salin osoitetiedot. Ohjaajalla on vastuu kriisitilanteen johtamisesta jumpallaan. Ensiapukoulutusta pyrimme antamaan ohjaajillemme vuosittain tai tarpeen niin vaatiessa. Ohjaajien perehdyttämistilaisuudessa käymme kausittain läpi turvallisuus- sekä vastuukysymykset.


Tapahtumien osalta nimeämme erikseen turvallisuudesta vastaavan henkilön jokaiseen järjestämäämme tapahtumaan. Hänen vastuullaan on ennen tapahtuman alkua perehtyä tapahtumaan turvallisuuteen sekä paikan turvallisuussuunnitelmaan ja tiedottaa siitä muita paikalla olevia vastuuhenkilöitä. Mikäli tapahtumamme vaatii erillistä lupaa yms., seuramme johtokunta vastaa sen järjestelyistä ennen tapahtumaa.3. Turvallisuusuhka

Vakavan häiriön, tulipalon tai kaasu- ja myrkkyvaaratilanteen sattuessa on varmistettava aina ensin ihmisten turvallisuus esim. evakuoimalla ihmiset ko. paikan omalle kokoontumispaikalle. Kun ihmiset ovat turvassa ja apu hälytetty, on pyrittävä poistamaan mahdollinen uhkatekijä ja minimoimaan mahdollinen vahinko. 

3.1 Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa

• tee nopea tilannearvio

• tarkista loukkaantuneet

• hälytä apua, yleinen hätänumero 112

• käynnistä mahdollinen evakuointi

• pysy rauhallisena ja esiinny selkeästi.


3.2 Toimenpiteet tulipalon sattuessa

• ole rauhallinen

• yritä sammuttaa palo mahdollisilla apuvälineillä

• hälytä pelastuslaitos, yleinen hätänumero 112

• varmista, ettei paloalueelle ole jäänyt ihmisiä

• sulje ovet ja ikkunat

• poistu tilasta

• varoita lähiympäristöä palosta

• opasta pelastuslaitos paikalle.


3.3 Pommiuhka

  • Jos kyseessä on mahdollinen pommiuhka, on tila heti evakuoitava ja hälytettävä viranomaiset paikalle.


4. Tapaturmat ja sairaudet

  • Jokaisella salilla on pieniin ensiaputilanteisiin olemassa seuran oma välineistö muiden välineiden yhteydessä. Lisäksi tiloista löytyy vuokranantajan oma välineistö valvojan johdolla. Jos tapaturma vaatii välittömästi sairaala/lääkärihoitoa eikä lapsijumpparin vanhempia ole paikalla, ohjaaja tai muu aikuinen lähtee saattamaan jumpparia. Jos jumpparyhmän kanssa ei jää toista ohjaajaa tai huoltajaa, ryhmän harjoitukset keskeytetään. Lääkärinhoitoa tarvitsevista tapaturmista tulee tiedottaa toiminnanjohtajalle ja sitä kautta johtokunnalle.
  • Kaikissa tapahtumissa tulee ensiapuvälineet aina olla mukana. Välineistä vastaa johtokunnan tapahtumasta vastaava henkilö.
  • Vanhemmat ja aikuisjumpparit ovat vastuussa siitä, että jumppaajat tulevat harjoituksiin sopivassa terveydentilassa. Vanhempien tai aikuisjumpparin vastuulla on tiedottaa ohjaajalle jumpparin voimakkaista allergioista ja muista mahdollisista sairauksista.


4.1 Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa

  • elvytystilanteessa ensin soitetaan hätänumeroon 112, laitetaan puhelin kaiuttimelle ja aloitetaan samaan aikaan elvytys
  • tee nopea tilannearvio ja selvitä mitä on tapahtunut • onko potilas tajuissaan ja hereillä hengittääkö hän, toimiiko sydän
  • käynnistä potilaan ensiapu (pienet vammat hoidetaan paikalla)
  • hälytä apua tai ohjaa jotakin toista henkilöä hälyttämään
  • pääkolhun tai luuvamman saaneen lapsen siirtelyä ja liikuttelua tulee välttää ennen ensiapuhenkilöstön saapumista
  • pyydä apua mahdollisuuksien mukaan ensiaputaitoisilta henkilöiltä


5. Hälytyksen anto viranomaisille

• soita 112

• kerro nimesi

• mistä soitat

• miksi soitat

• järjestä opastus tapahtumapaikalle

• älä sulje puhelinta, ennen kuin olet saanut luvan


6. Vakuutukset

Ohjaajamme ovat palkallisia työntekijöitä, joten heillä on lakisääteiset vakuutukset olleessaan työssä ja työmatkoilla. Irtaimistomme on vakuutettu. TAJUn jäsenet on vakuutettu seuran puolesta Jumppaturva-tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus on voimassa kaikilla TAJUn tunneilla. Jumppaturva on harrastejumppareiden tapaturmavakuutus. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta eikä ikärajoja. Tapaturmavakuutus on voimassa, kun jäsenmaksu on maksettu. Tiedotamme siitä jäsenillemme vakuutuksesta kotisivuillamme. 


7. Yhteystiedot

Vastuu turvallisuustiedottamisesta on seuran toiminnanjohtajalla tai siihen johtokunnan erikseen nimeämällä henkilöllä.

Marika Uusi-Illikainen toiminnanjohtaja puhelin 040 596 3488 info@tampereenjumppatiimi.net