Rekisteri-ilmoitus

Rekisteri-ilmoitus

Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja | Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 art.13-14

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Seura: Tampereen Jumppatiimi TAJU ry

Y-tunnus: 0313516-2

Osoite: Kuntokatu 17, 33520 Tampere

Sähköposti info@tampereenjumppatiimi.net

Yhteyshenkilön sähköposti: info@tampereenjumppatiimi.net Toiminnanjohtaja Marika Uusi-Illikainen, toisena vastuuhenkilönä puheenjohtaja Juulia Pihlaja

Jäsen-, luottamushenkilö-, ja yhteistyökumppanirekisteri / markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien ja niiden luottamushenkilöiden tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Tampereen Jumppatiimi TAJU ry:n järjestämiin ryhmiin ja tapahtumiin osallistuneiden osalla myös henkilöryhmäkohtaisesti kohdennettu suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

1) Tampereen Jumppatiimi TAJU ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta.

2) Sopimuskumppanien (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen rekisterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja vastuiden valvonta.

3) Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.

4) Markkinointirekisterin osalta suostumukseen.
Käsiteltävät henkilötiedot: Mitä henkilötietoja keräätte?

Rekisterissä käsitellään Tampereen Jumppatiimi TAJU ry:n jäsenten, luottamus- ja toimihenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

Näitä tietoja ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Osallistumistiedot
 • Kuvauslupa
 • Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tieto vanhempainvastuunkantajasta
 • Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot (perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys) (mm. tapahtumat, leirit ja koulutukset)
 • Palkan-, palkkionmaksuun tai kulukorvausten maksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus, tilinumero ja verokortti


Säännönmukaiset tietolähteet: Mistä tiedot ovat peräisin?

Henkilötietoja kerätään jäseniltä, rekisteröidyltä itseltään ja osallistujilta itseltään.


Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva: Miten tiedot on suojattu?

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Hoikan ylläpitämään järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työ- tai luottamustehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Lasten ja nuorten ryhmien ohjaajilla on osallistujien tiedot käytössään myös paperisena. Paperille tulostettuja käsitellään huolellisesti ja ne hävitetään kauden päätyttyä.
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena osallistujalistojen luovuttaminen lasten ryhmien sijaisille, koulutusten järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille.

Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja eteenpäin soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Tampereen Jumppatiimin jäsen tai sopimuskumppani ja sopimukseen perustuvan reklamaatiovastuuajan.

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuotta vanhentumisajan sopimuksen päättymisestä.

Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen.

Tapahtumaosallistumisiin liittyvät lisätiedot poistetaan tapahtumien jälkeen.

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.


Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla oikeus osallistua tapahtumaan poistuu);
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Tampereen Jumppatiimi TAJU ry:n oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Tampereen Jumppatiimi TAJU ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Tampereen Jumppatiimi TAJU ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Pakolliset tiedot

Yhdistyksen (Tampereen Jumppatiimi TAJU ry) jäsenten osalta yhdistyslain (1989/503) edellyttämät tiedot (nimi, kotipaikkakunta).

Sopimussuhteissa olevat tahot:

Sopimuskumppanin perustiedot, luottosuhteessa luoton perinnän edellyttämät tiedot (hetu).

Allergiatiedot tapahtumiin osallistuvien osalta (rekisteröidyn elintärkeä etu).

Muut tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen edellyttämät tiedot (ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä). (Sopimuksen tekeminen).

Seuraus, mikäli tietoja ei luovuta

Sopimusta ei voida toteuttaa ilman pakollisten tietojen luovuttamista.


Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: info@tampereenjumppatiimi.net. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Tampereen Jumppatiimi TAJU ry, Kuntokatu 17, 33520 Tampere.


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 6.4.2021

Voimisteluliiton Hoika jäsenrekisteriohjelma on seuran ja Voimisteluliiton yhteinen rekisteri, jonka tietosuojaselosteen löydät alta: